Privacyverklaring

Het doel van deze Privacyverklaring is u op een duidelijke en transparante wijze te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens“) door de SRL A&G FUNERAL GROUP (BCE 0457.948.678) en alle daartoe behorende ondernemingen binnen de groep waar SRL A&G FUNERAL GROUP deel van uitmaakt en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 BRUSSEL, Avenue Oscar Van Goidtsnoven 6, (hierna “wij“).

Uw persoonlijke gegevens zijn de gegevens die u identificeren of u identificeerbaar maken, terwijl de verwerking van uw gegevens betrekking heeft op elke bewerking of elk geheel van bewerkingen waarbij uw gegevens betrokken zijn, ongeacht het gebruikte proces.

Volgende informatie wordt hieronder weergegeven:

 1. Wat voor soort persoonlijke gegevens verwerken wij over u?
 2. Voor welk doel en op welke basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens?
 3. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
 5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
 6. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
1- Wat voor soort persoonlijke gegevens verwerken wij over u?

De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn de volgende :

 • Identificatiegegevens (bv. naam en voornaam, geboortedatum, adres, nationaliteit, nationaal registratienummer, afbeeldingen) ;
 • Contactgegevens (bijv. telefoonnummer, post- en e-mailadres) ;
 • Economische en financiële gegevens (bv. rekeningnummer) ;

Bovendien kunnen wij in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst bepaalde gegevens verwerken die informatie kunnen verstrekken over uw gezondheid, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen, afhankelijk van wat u aan derden bekend wilt maken (in het bijzonder bij het opstellen van rouwbrieven, overlijdensberichten, etc.).

Met uitzondering van deze laatste gegevens verwerken wij – behalve op uw uitdrukkelijke verzoek – geen gevoelige persoonsgegevens die uw ras of etnische afstamming, uw lidmaatschap aan een vakbond, alsmede genetische of biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op een unieke manier te identificeren.

2- Voor welk doel en op welke basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw gegevens volgens de volgende principes :

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden ;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst waarbij u (als klant) partij bent ;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (boekhouding, facturatie, enz.) ;
 • De verwerking van uw gegevens dient onze legitieme belangen (beheer van geschillen, verbetering van onze dienstverlening, etc.) ;

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden :

 • Uw registratie als klant, om uw dossier te beheren ;
 • Het beheer van uw dossier van begin tot eind ;
 • De voorbereiding en uitvoering van alle soorten begrafenisdiensten, volgens uw wensen ;
 • Commerciële doeleinden.
3- Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bezorgen een deel van uw gegevens om de bovengenoemde doeleinden te bereiken aan :

 • Verschillende uitvaartdienstverleners die overeenkomen met uw wensen ;
 • IT/web-dienstverleners bij de voorbereiding en het testen van software voor klanten- en bestandsbeheer ;
 • Gereglementeerde beroepen zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants, in geval van het beheer van onze boekhouding of een eventueel geschil.

Wij hebben al onze onderaannemers op de hoogte gebracht van de verplichtingen die hen aan ons binden met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Onderaannemers mogen de gegevens die wij hun doorgeven in geen geval verwerken voor andere doeleinden dan die welke wij hebben geïdentificeerd en die in deze verklaring zijn opgenomen.

Behalve in het geval van repatriëring vanuit het buitenland, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derde landen in de Europese Economische Ruimte

4- Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is voor onze verwerkingsdoeleinden.

Deze periode is 10 jaar vanaf het einde van onze contractuele relatie.

Gegevens die niet nodig zijn voor de uitvoering van onze of uw contractuele aansprakelijkheid worden niet opgeslagen. Na deze periode worden uw gegevens gearchiveerd, in het bijzonder ten behoeve van eventueel historisch en genealogisch onderzoek.

5- Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

De rechten die u heeft in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens zijn de volgende :

 • Recht om te wissen : u heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist ;
 • Recht om de verwerking te beperken : u heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt ;
 • Recht van verzet : u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ;
 • Recht om uw toestemming in te trekken : u heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken ;
 • Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens : u heeft het recht om, indien technisch mogelijk, te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens aan u worden teruggestuurd of aan een derde worden doorgegeven.

Uw rechten kunnen op de volgende manieren worden uitgeoefend :

 • Door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres : info@ag-funeral.be ;
 • Door ons een brief te sturen naar het volgende adres :SRL A&G FUNERAL GROUP
  avenue Oscar Van Goidtsnoven 6
  1180 UKKEL

Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit (de gegevensbeschermingsautoriteit).

Contact

We zijn er voor u om moeilijke tijden draagbaarder te maken.
Het volstaat het formulier in te vullen
en een verantwoordelijke zal contact met u opnemen.

Bijstand bij overlijden Phone02 792 08 00
Velden met een * zijn verplicht